Chloramphenicol

i.v. 100 mg/kg KG (max. 4g) in 4 Einzeldosen.