Meropenem

Meropenem

i.v. 20mg/kg KG 3x tgl.

Trockensubstanz

systemisch