Meropenem

Meropenem
i.v. 20mg/kg KG 3x tgl.
Trockensubstanz
systemisch