Prostaglandin-Analoga z.B. Bimatoprost/ Latanoprost

systemisch