Tamoxifen

Tamoxifen

p.o. 20 mg 1x tgl.

Tbl.

systemisch