Tamoxifen

Tamoxifen
p.o. 20 mg 1x tgl.
Tbl.
systemisch