Meropenem

Meropenem

i.v. 20mg/kg bw 3x a day

Dry substance

systemic