Meropenem

Meropenem
i.v. 20mg/kg bw 3x a day
Dry substance
systemic